THÀNH TỰU

Sự tiên phong và định hình thương hiệu đã mang lại cho chúng tôi những giải thưởng đáng tự hào.

GIẢI THƯỞNG

Giải Vàng Thương hiệu uy tín theo tạp chí Readers Digest – Malaysia

2014 / 2015

Giải thưởng danh dự theo tạp chí The Brand Laureatey

2013-2014

Giải thưởng “The Most Established Brand – Consumer Bedding” theo tạp chí The Brand Laureate

2012 / 2013

Giải Vàng Thương hiệu uy tín theo tạp chí Readers Digest – Malaysia

2011

Giải thưởng “The Most Established Brand – Consumer Bedding” theo tạp chí The Brand Laureate

2010 / 2011

Giải Vàng Thương hiệu uy tín theo tạp chí Readers Digest – Malaysia

2010

Giải Vàng Thương hiệu uy tín theo tạp chí Readers Digest – Singapore

2009 / 2010

 

Xem chi tiết tại đây